Tillgänglighetsredogörelse för mse.se

Webbplatsen mse.se drivs av Tekniska verken AB (publ). Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår webbplats – oavsett om du har en funktionsnedsättning eller använder hjälpmedel för att ta del av innehållet. Här beskriver vi hur mse.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister så att vi kan åtgärda dem. 

En del i att tillgängliggöra vår webbplats är att vi arbetar med att göra om hela webbplatsen. Detta är ett arbete som pågår löpande, där många delar i vad som inte är tillgängligt kommer att fångas upp och rättas till.

Hur tillgänglig är mse.se?

Mse.se är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgänglig och vi arbetar löpande för att uppfylla kraven. Här nedan beskriver vi de brister vi känner till.

Dokument

 • Det finns dokument på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade för dig som använder skärmläsare.

Vi arbetar med att ta fram mallar och rutiner för att säkerställa att nya dokument som publiceras är tillgängliga. Äldre dokument kommer att uppdateras vid behov.

Bilder, video och grafik

 • Vissa bilder saknar, eller har felaktigt beskriven alternativ-text. Det innebär att du som använder skärmläsare kan missa information om vad bilderna föreställer.
 • Det förekommer videos som saknar undertext och/eller syntolkning.

Vi arbetar med att se över att material som publiceras på webben är textat och beskrivet korrekt. Vårt mål är att minst erbjuda samma information som mediet visar beskrivet i text i anslutning till bild/grafik eller video.

Språk

 • Det finns sektioner på andra språk som inte är uppmärkt i webbkod att det är ett annat språk.
 • Delar av innehållet på webbplatsen är skrivet på ett språk som kan vara svårt att förstå.
 • Vi har ingen information på svenskt teckenspråk.

Vi arbetar kontinuerligt med att arbeta om information på webbplatsen till mer lättbegriplig svenska.

Andra brister

 • Webbplatsen innehåller rubriknivåer som inte följer hierarkin.
 • Det förekommer länktexter och länkbeskrivningar som är otillräckliga om de tas ur sitt sammanhang.
 • Sökfunktionen fungerar inte optimalt till exempel om du stavar fel.
 • Det förekommer nyheter och artiklar på webbplatsen som kan vara inaktuella utan att det finns beskrivet.
 • Webbplatsen har vissa begränsningar i möjligheten att navigera och utföra kommandon med hjälp av enbart tangentbord. Till exempel följer den i vissa fall inte en logisk tab-ordning, alla element i fokus markeras inte tillräckligt tydligt och det går inte alltid att hoppa över återkommande innehåll.
 • Återkoppling till användaren, vid fel som till exempel ej ifyllda obligatoriska fält, hanteras inte alltid optimalt.
 • Det finns vissa fall på webbplatsen där färgkontrast inte är tillräcklig och där klickytor inte är tydliga eller tillräckligt stora.

Vår ambition är att ha åtgärdat majoriteten av alla kända tillgänglighetsproblem senast under första halvan av 2024.

Innnehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

 • Kartor som inte är avsedda för navigering.
 • Filformat för dokument som publicerats före den 23 september 2018.
 • Videos som publicerats före den 23 september 2020.
 • Innehåll som bara är tillgängligt för slutna grupper som offentliggjorts före den 23 september 2019.

Så har vi testat webbplatsen

Vi har anlitat en extern webbyrå som har gjort en analys av mse.se. Den senaste analysen gjordes i augusti 2021.

Webbplatsen publicerades den 23 mars 2017.

Denna redogörelse uppdaterades senast den 14 december 2022.

Har du synpunkter på tillgängligheten?

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Kontakta oss om du behöver innehåll som inte är tillgängligt

Om du behöver innehåll från mse.se som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss. Vi svarar normalt inom 24 timmar.

Du kan också kontakta oss via mejl till kundservice@mse.se eller telefon 0142-855 85.

Kontakta tillsynsmyndigheten om du inte är nöjd

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet, eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll, kan du anmäla det till Myndigheten för digital förvaltning.