Nedgrävda kablar

Vi säkrar elleveransen

Oavsett väder och vind och vart du bor i vårt elnätsområde ska du ha tillgång till el. Vi arbetar ständigt med att minska våra avbrott och utför löpande underhåll, för att se till att du har el när du behöver den. Under 2021 var tillgängligheten på elleveransen till våra kunder i Mjölby 99,9 procent.

Ett steg i att minska våra väderberoende elavbrott och höja leveranssäkerheten i våra nätområden är att gräva ner våra luftburna elnätskablar. Idag är 95,3 procent av vårt elnät markbundet och målet är att alla våra luftledningar ska vara ersatta med markkablar år 2025. För att lyckas med det bygger vi om vårt elnät i etapper år för år. Vid årsskiftet 2021/2022 var 90 procent av mellanspänningsnätet (10-12kV) och 99,3 procent av lågspänningsnätet (0,4 kV) markbundet.

Vi har även samarbetat med Utsikt Bredband. Tillsammans planerar vi dragning av fiber och elnätskablar för att minimera kostnader och öka tillgängligheten.