Prislista elnät

Innehållsförteckning:

Förklaring till prissättning av elkostnaderna

Förhandsreglering av elnätsavgifter - Elmarknadsinspektionen

Prislista 2022


Elproduktion


 Priser 2021


 

Dina elkostnader består av tre delar:

 • Kostnaden för den el du använder, som du betalar till ditt elhandelsföretag.
 • Kostnad för transport av elen till hemmet, som betalas till elnätsföretaget.
 • Kostnad för skatter och avgifter till staten. Se närmare förklaring här nedan.

Skatterna består av energiskatt på el som för de flesta i Sverige är 35,6 öre per kilowattimme (kWh). Moms med 25 procent läggs på summan av kostnaden för el, transport av el och energiskatt på el. Moms betalas både till elhandelsföretagen och till elnätsföretagen. 

Avgifter till staten består av elsäkerhets-, nätövervaknings- och elberedskapsavgift på totalt 67,2 kronor inkl. moms per år (källa: Elsäkerhetsverket). Avgiften ingår i den fasta årsavgiften.

Om du vill veta mer om energiskatten på el i Sverige hänvisar vi dig till Skatteverket. 

Bilden visar hur fördelningen av kundens elkostnader utvecklats, här en kund med årlig elanvändning på 20 000 kWh och rörligt pris (i löpande priser). Andelen skatter, moms och elcertifikat är hälften av de totala kostnaderna.

Källa: Energimyndigheten

Läs mer om kundens elkostnader på Energiföretagen Sverige (energiforetagen.se)

Förhandsreglering av elnätsavgifter

Du betalar en avgift till oss som elnätsföretag för att elen ska komma hem till dig. Elnätsverksamheten är ett monopol. Det innebär bland annat att Energimarknadsinspektionen (Ei) övervakar oss för att exempelvis se till att kostnaderna för elnäten är skäliga.

Riksdagen har beslutat att elnätsföretagens avgifter ska granskas i förväg. Målsättningen är att skapa långsiktigt stabila och förutsägbara avgifter samtidigt som elnätet kan förnyas, byggas ut och anpassas till målen om förnybar elproduktion.

Intäktsram fastställs fyra år framåt

Förhandsregleringen innebär att Ei ska fastställa en intäktsram för vart och ett av elnätsföretagen för en fyraårsperiod. Intäktsramen ska täcka elnätsföretagens kostnader för verksamheten och ge en rimlig avkastning till ägarna.


 

Prislista 2022

Priserna nedan gäller från och med 2022-01-01 och tills vidare för löpande eldistributionstjänster från Mjölby Kraftnät AB. Mjölby Kraftnät AB tillämpar de allmänna avtalsvillkoren för nätanslutning och överföring av el, NÄT2012 K (rev2) (konsument), NÄT2012 N (rev) (näringsidkare) samt NÄT 2012 H (rev).

Säkringskunder

Årlig abonnemangsavgift 

 
Mätarsäkring Säkringsavgift
kr/år exkl moms
Säkringsavgift
kr/år inkl moms
16 A lägenhet 1 057 1 321
16 A 2 011 2 514
20 A 2 845 3 556
25 A 3 537 4 421
35 A 5 080 6 350
50 A 7 123 8 904
63 A 8 927 11 159
80 A 11 407 14 259
100  A 14 803 18 504

Rörlig elöverföringsavgift och energiskatt

  öre/kWh
exkl moms
öre/kWh
inkl moms
Elöverföringsavgift 24,81 31,00
Energiskatt 35,60 44,50
Summa 60,41 75,51

Effektabonnemang

  Högspänning Högspänning Lågspänning Lågspänning
Elnätstariff Nät F3 Nät N3 Nät F4 Nät N4
Leveransspänning 10-20 kV 10-20 kV 0,4 kV 0,4 kV
Fast avgift kr/år 17 767 17 767 12 275 12 275
Abonnemangsavgift kr/kW, år 252 447 233 433
Elöverföringsavgift öre/kWh 15,3 9,0 19,6 11,7
Energiskatt 35,6 35,6 35,6 35,6
Summa elöverföringsavgift
och energiskatt
50,9 44,6 55,2 47,3

 Nätvillkor för elnätsavtal, Högspänning

Avgifterna för överföring beräknas kalenderårsvis. Alla priser och avgifter är exkl moms.

A. Avgifter N 3 F 3
1. Fast elnätsavgift 17 767 kr 17 767 kr
2. Abonnemangsavgift 447 kr/kW 252 kr/kW
3. Elöverföringsavgift 9,0 öre/kWh 15,3 öre/kWh
4. Energiskatt * 35,6 öre/kWh 35,6 öre/kWh
  Summa elöverföringsavgift och energiskatt 44,6 öre/kWh 50,9 öre/kWh

* Avser gällande energiskatt- och avgiftsnivå per januari 2022.

Tillämpningsbestämmelser

 1. Abonnemangsavgift baseras på abonnerad effekt och faktureras med en tolftedel varje månad.
 2. Reaktivt effektuttag räknat i kVAr får uppgå till högst 50% av abonnerad effekt i kW. Inom denna gräns utgår ingen avgift för reaktiv effekt. Uttag beräknas på högsta värdet under året.
 3. Fakturering sker månadsvis enligt:
  • Fast elnätsavgift faktureras med 1/12 av årsavgiften
  • Abonnemangsavgift faktureras med 1/12 av årsavgiften
  • Elöverföringsavgift faktureras efter uttagen energi under månaden
 4. Vid uttag av aktiv effekt över den abonnerade effekten faktureras ett tillägg på 100% av abonnemangsavgiften för den överskjutande delen. Överuttaget beräknas på högsta värdet under året och avgiftern debiteras på fakturan som avser december månad, alternativt vid slutdebitering.
 5. Vid uttag av reaktiv effekt över tillåten gräns faktureras 100 kr/kVAr för den överskjutande delen. Överuttaget beräknas på högsta värdet under året och avgiften debiteras på fakturan som avser december månad, alternativt vid slutdebitering.
 6. Engångsavgifter tillämpas vid höjning av abonnerad effekt. Denna avgift är baserad på verklig kostnad.
 7. I den fasta delen ingår bl. a. elsäkerhetsavgift, elnätsövervvakningsavgift och elberedskapsavgift.

Nätvillkor för elnätsavtal, Lågspänning

Avgifterna för överföring beräknas kalenderårsvis. Alla priser är och avgifter är exkl moms.

A. Avgifter N 4 F4
1. Fast elnätsavgift 12 275 kr 12 275 kr
2. Abonnemangsavgift 433 kr/kW 233 kr/kW
3. Elöverföringsavgift 11,7 öre/kWh 19,6 öre/kWh
4. Energiskatt* 35,6 öre/kWh 35,6 öre/kWh
  Summa elöverföringsavgift och energiskatt 47,3 öre/kWh 55,2 öre/kWh

*Avser gällande energiskatt- och avgiftsnivå per januari 2022

Tillämpningsbestämmelser

 1. Abonnemangsavgift baseras på abonnerad effekt och faktureras med en tolftedel varje månad.
 2. Reaktivt effektuttag räknat i kVAr får uppgå till högst 50% av abonnerad effekt i kW. Inom denna gräns utgår ingen avgift för reaktiv effekt. Uttag beräknas på högsta värdet under året.
 3. Fakturering sker månadsvis enligt:
  • Fast elnätsavgift faktureras med 1/12 av årsavgiften
  • Abonnemangsavgift faktureras med 1/12 av årsavgiften
  • Elöverföringsavgift faktureras efter uttagen energi under månaden
 4. Vid uttag av aktiv effekt över den abonnerade effekten faktureras ett tillägg på 100% av abonnemangsavgiften för den överskjutande delen. Överuttaget beräknas på högsta värdet under året och avgiftern debiteras på fakturan som avser december månad, alternativt vid slutdebitering.
 5. Vid uttag av reaktiv effekt över tillåten gräns faktureras 100 kr/kVAr för den överskjutande delen. Överuttaget beräknas på högsta värdet under året och avgiften debiteras på fakturan som avser december månad, alternativt vid slutdebitering.
 6. Engångsavgifter tillämpas vid höjning av abonnerad effekt. Denna avgift är baserad på verklig kostnad.
 7. I den fasta delen ingår bl. a. elsäkerhetsavgift, elnätsövervvakningsavgift och elberedskapsavgift.

Tillfälliga elanslutningar

Prislistan gäller från 2022-01-01 för anslutning av tillfälliga anläggningar och leveranser på byggplatser, marknader eller liknande när inkoppling sker direkt i befintligt lågspänningsnät. I priset ingår även bortkoppling av tillfälliga anläggningar. 

Årlig abonnemangsavgift

Mätarsäkring Säkringsavgift
kr/år exkl moms
Säkringsavgift
kr/år inkl moms
25 A 4 137 5 171
63 A 10 628 13 285
125 A 22 275 27 844
160 A 28 123  35 154
200 A 37 464 46 830
250 A 44 909 56 136

 Rörlig elöverföringsavgift och energiskatt

  öre/kWh
exkl moms
öre/kWh
inkl moms
Elöverföringsavgift 52,98 66,23
Energiskatt 35,60 44,50
Summa 88,58 110,73

 

Elproduktion

Mikroproduktion

Gäller för effektinmatning på max 43,5 kW och en mätarsäkring på max 63A.

Avgifter och ersättning för inmatning
Avgift = betalning till elnätsägaren
Ersättning = ersättning från elnätsägaren

  konsument momsredovisningsskyldiga kunder
Fast avgift
Någon fast avgift för inmatningen
får inte tas ut enligt ellagen.
0 kr/år 0 kr/år
Energiersättning 1,00 öre/kWh 1,25 öre/kWh

Avgifter för konsumtionsabonnemang samma som ordinarie abonnemangsavgift säkringskunder.

Småskalig elproduktion

Gäller för effektinmatning från 43,5 kW upp till 1 500 kW och en mätarsäkring på 80A eller större.

Avgifter och ersättning för inmatning exkl moms
Avgift = betalning till elnätsägaren
Ersättning = ersättning från elnätsägaren

Produktionsabonnemang

Säkring
80 - 100A

Lågspänning
0,4kV
Högspänning
10-20 kV
Fast avgift * 0 kr/år 0 kr/år 0 kr/år
Mätavgift ** 1 200 kr/år 3 500 kr/år 4 200 kr/år
Effektersättning HL - Vattenkraft - 4,00 öre/kW 4,00 öre/kW
Energiersättning 0,75 öre/kWh 0,75 öre/kWh 0,75 öre/kWh

 * Någon fast avgift för inmatningen tas inte ut i de fall det samtidigt finns ett konsumtionsabonnemang i leveranspunkten. (Avgiften är jämförbar med "Årlig abonnemangsavgift" på konsumtionsabonnemanget.)
** En årlig avgift för mätning, beräkning och rapportering kopplad till produktionsabonnemanget.

Storskalig elproduktion

Gäller för effektinmatning över 1 500 kW på högspänningsnätet.

Avgifter och ersättning för inmatning exkl moms
Avgift = betalning till elnätsägaren
Ersättning = ersättning från elnätsägaren

  HSP
10-20 kV
Fast avgift * 0 kr/år
Effektavgift 100 kr/kW, år
Effektersättning HL - Vattenkraft 4,00 öre/kWh
Energiersättning 0,75 öre/kWh

* Någon fast avgift för inmatningen tas inte ut i de fall det samtidigt finns ett konsumtionsabonnemang i leveranspunkten. Om det inte finns något konsumtionsabonnemang i leveranspunkten så utgår en fast årlig kostnad på 9 900 kr/år.

Avgifter för konsumtion exkl moms

  HSP 10-20 kV
  N3 F3
Fast avgift 17 767 kr/år 17 767 kr/år
Effektavgift 447 kr/kW, år 252 kr/kW, år
Överföringsavgift 9,0 öre/kWh 15,3 öre/kWh

Denna tariff är samma som den ordinarie effekttariffen.
Maximal effektförbrukning för ett 2MW-aggregat ligger på uppskattningsvis 35 kW.


Priser 2021