Konsumenträtt

Vårt mål är att våra kunder ska vara nöjda med våra produkter och tjänster. Om vi inte har levt upp till dina förväntningar eller gjort något fel, så är det viktigt att du hör av dig till oss så att vi får en chans att utreda vad som har hänt.

På den här sidan hittar du information om dina rättigheter som konsument, vår klagomålshantering och var du kan få hjälp med oberoende energirådgivning och tvistlösning.

Vi hjälper dig

Kontakta i första hand vår kundservice, telefonnummer 0142-855 85. Du kan även kontakta oss via e-post kundservice@mse.se

Lagar

Det finns flera olika lagar som reglerar dina rättigheter och skyldigheter som kund. Vilka bestämmelser som tillämpas i ditt aktuella fall beror på vilken tjänst och produkt ditt ärende gäller. Läs mer om dina rättigheter som konsument:

Avtalsvillkor och föreskrifter

I ditt avtal och i dina avtalsvillkor hittar du mycket information om vad som gäller för dina tjänster. Här nedanför hittar du aktuella allmänna och särskilda avtalsvillkor, samt föreskrifter för våra produkter. Du kan även kontakta vår kundservice för en papperskopia av gällande avtalsvillkor.

Se avtalsvillkor för:


 

Reklamationer och skadestånd

Om du haft ett långvarigt elavbrott eller drabbats av en skada på grund av ett avbrott kan du ha rätt till ersättning. Läs mer om avbrottsersättning och skadestånd.

Ångerrätt

När du tecknar ett avtal via telefon, internet, brev eller e-post har du alltid rätt att ångra dig inom
14 dagar, utan att behöva ange något skäl. Ångerfristen börjar dagen efter att du ingått avtalet. Det räcker det med att du meddelar oss att du ångrar dig innan ångerfristen gått ut, för att avtalet ska sägas upp.

Om du har begärt att vi påbörjar leverans av tjänsten under de 14 dagar som du har ångerrätt, så ska du betala för det vi redan levererat fram till det att vi har fått ditt besked om att du ångrar avtalet. Du kan läsa mer om vad det står i Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler på konsumentverkets webbplats. 

Om du vill ångra ditt avtal kan du:

  • ringa oss på telefon 0142-855 85.
  • använda vår ångerblankett. Fyll i och skriv ut blanketten, skriv under med ditt namn och skicka den till Mjölby Kraftnät AB, Box 510, 595 29 Mjölby.
  • Om din uppsägning gäller Bixia elhandel använder du Bixias ångerblankett.
  • Om din uppsägning gäller Utsikt Bredband använder du Konsumentverkets blankett för utövande av ångerrätt
  • skriva ett eget brev som innehåller uppgifter som namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress samt datumet du fick vår avtalsbekräftelse. Glöm inte att skriva tydligt att du vill ångra avtalet. Skicka brevet till oss antingen på e-postadress kundservice@mse.se eller som brev till adress: Mjölby Kraftnät AB, Box 510, 595 29 Mjölby.

När vi handlagt ditt ärende återkommer vi med en skriftlig bekräftelse via e-post eller per brev. Både dina och våra skyldigheter att fullgöra avtalet upphör i och med att du ångrar ditt avtal.

Ångerrätt för nyanslutning

Du har också rätt att avbeställa en ny anslutning till elnät, fjärrvärme eller bredband, fram till dess att den har slutförts. Du ska då betala ersättning för den del av tjänsten som vi redan har utfört, samt för arbete som måste utföras trots avbeställningen. Ersättningen skall motsvara det pris som skulle ha gällt, om avtalet endast hade avsett vad som har utförts. Dina och våra rättigheter och skyldigheter styrs av Konsumenttjänstlagen, som du kan läsa mer om på konsumentverkets webbplats

Prövning av ärendet - om du fortfarande inte är nöjd

Om du inte är nöjd med det svar som kundservice har lämnat kan du skriftligen kontakta oss på MSE med en reklamation, så prövar vi ditt ärende. Kontakta oss via e-post kundservice@mse.se eller skicka ett brev till: 

Mjölby Svartådalen Energi AB
Box 510
595 29 Mjölby

Kontroll av kundmätare

Att det är fel på din elmätare är väldigt sällsynt. Alla kundmätare måste uppfylla vissa standader och går därmed igenom många tester. Den vanligaste anledningen till att vi byter en mätare är på grund av stickprovskontroller eller kommunikationsproblem. Har du trots detta misstankar om att det är fel på din mätare måste du som kund inkomma med en begäran av mätar-kontroll.

För att inkomma med din begäran fyller du i denna blankett och skickar till:
Mjölby-Svartådalen Energi AB
Box 510, 595 29 Mjölby

Övervakningsplan

Varje år tar vi fram en så kallad övervakningsplan. Övervakningsplanens syfte är att säkerställa att elnätsföretag, i det här fallet Mjölby Kraftnät AB (MSE elnät) och MSE, inser vikten av att agera objektivt och inte gynna någon aktör på marknaden på ett olämpligt sätt.

Varje år ska vi även rapportera de åtgärder som utförts enligt övervakningsplanen. Den årliga rapporten skickas till Energimarknadsinspektionen och för den som är intresserad finns den även att ladda ner här: 

Årsrapport om åtgärder enligt övervakningsplan 2020


 

Hjälp med tvistlösning via externa rådgivare och myndigheter

Kommunal Konsumentvägledning

Tar tillvara på konsumentens intressen och ger kostnadsfri rådgivning. Läs mer på Mjölby kommuns webbplats.

Konsumentverket

Kan ge information både före och efter ett köp och hjälper dig tillvarata dina rättigheter som konsument. Läs mer på konsumentverket.se

Konsumenternas energimarknadsbyrå

Konsumenternas energimarknadsbyrå är en självständig byrå som kostnadsfritt informerar och ger råd och vägledning i frågor som rör el, fjärrvärme. Läs mer på energimarknadsbyran.se

Här kan du även få information om klagomål

Allmänna reklamationsnämnden

Om du inte är nöjd med vårt beslut kan du få ärendet prövat av Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN är en myndighet som opartiskt och utan avgift för parterna prövar konsumenttvister. Anmälan kan göras av en enskild konsument som har en tvist med en näringsidkare om köp av en vara eller tjänst. Mer information finner du på arn.se

Energimarknadsinspektionen

Energimarknadsinspektionen (Ei) är tillsynsmyndighet över energimarknaderna. Du kan vända dig till Ei för prövning av villkor och pris för anslutning till det koncessionspliktiga elnätet. Du kan även kontakta Ei om du har synpunkter och klagomål gällande elnätspriser, anslutningsavgifter och leveranskvalitet i elnätet. Ei reglerar också den intäktsram som elnätsföretagen får ha. Läs mer på ei.se

Energimyndigheten

Vid energimyndigheten finns bland annat fjärrvärmenämnden som hanterar frågor om medling enligt fjärrvärmelagen. Läs mer på energimyndigheten.se

Sveriges Domstolar

Du kan också låta pröva en eventuell tvist i allmän domstol, till exempel om en part inte följer Allmänna reklamationsnämndens beslut. Tingsrätten är då första instans. Du bör däremot först ta kontakt med ett ombud, till exempel en advokat, som kan bedöma ditt ärende. Läs mer på domstol.se


 

Oberoende användarrådgivning

Energi- och klimatrådgivning från Mjölby kommun

Du kan få oberoende rådgivning om energieffektiviseringsåtgärder och jämförelseprofiler via din kommun. Rådgivarna vänder sig till konsumenter, små och medelstora företag samt organisationer. Rådgivningen är kostnadsfri och opartisk.  Ring tel: 0142-857 58 eller läs mer på mjolby.se

Hallå Konsument

Du kan få oberoende vägledning via konsumentverket, läs mer på hallakonsument.se

Energimarknadsbyrån

Konsumenternas energimarknadsbyrå är en självständig byrå som informerar om och ger råd, samt vägledning i frågor som rör energimarknaden. Läs mer på energimarknadsbyran.se

Energimyndigheten

Information om oberoende användarrådgivning, där du kan få råd om tillgängliga energieffektiviseringsåtgärder och jämförelseprofiler. Läs mer på energimyndigheten.se

Hjälpte denna information dig? Nej