Ändring av energiskatt 1 januari

Riksdagen har beslutat att skattskyldigheten för energiskatt på el ska flyttas från elhandelsföretagen till elnätsföretagen från den 1 januari 2018.

Flytten av skatten innebär inga ökade kostnader för dig som kund, men att skatten du redan betalar till ditt elhandelsföretag hamnar på fakturan från Mjölby Kraftnät istället. Fakturan från ditt elhandelsföretag blir alltså lägre, medan fakturan från Mjölby Kraftnät blir högre.

Dina elkostnader består av tre delar:

-          Kostnaden för den el du använder, som du betalar till ditt elhandelsföretag.

-          Kostnad för transport av elen till hemmet, som betalas till elnätsföretaget.

-          Kostnad för skatter och avgifter till staten se närmare förklaring här nedan.

Skatterna består av energiskatt på el som 2018 är 33,10 öre per kilowattimme, kWh. Dessutom moms med 25 procent som läggs på summan av kostnaden för el, transport av el och energiskatt på el. Moms betalas både till elhandelsföretagen och till elnätsföretagen. Moms på energiskatten på el flyttar tillsammans med själva skatten till elnätsföretaget.

Avgifter till staten består av elsäkerhets-, nätövervaknings- och beredskapsavgifter på totalt 57,5 kronor per år* (källa: Elsäkerhetsverket).

För kunder med effekttariff

Vissa elnätsföretag har så kallade effekttariffer där kunderna betalar för den eleffekt, mätt i kW, som de abonnerar på. När elnätsföretagen tar över skattskyldigheten kommer dessa kunder precis som alla andra kunder betala energiskatt för använd el, mätt i kWh. Energiskatten betalas därmed utifrån mängden använd el, mätt i kWh, oavsett hur kostnaden för elnätsabonnemanget beräknas.

Elproducent

För dig som producerar el finns mer att läsa på  Skatteverket.

Vad är energiskatt?

Energiskatt är en svensk punktskatt som tas ut på elkraft, på bränslen som används för motordrift och för vissa bränslen som används för uppvärmning. Energiskatten är främst en fiskal skatt, dvs. syftet är inte enbart att styra energianvändningen, utan skatten utgör också en viktig intäktspost i statsbudgeten.

Hjälpte denna information dig? Nej