Energiskatt

Energiskatt betalas av alla som förbrukar el.

Dina elkostnader består av tre delar:

  • Kostnaden för den el du använder, som du betalar till ditt elhandelsföretag.
  • Kostnad för transport av elen till hemmet, som betalas till elnätsföretaget.
  • Kostnad för skatter och avgifter till staten se närmare förklaring här nedan.

Skatterna består av energiskatt på el som för de flesta i Sverige är 35,6 öre per kilowattimme*, kWh. Dessutom moms med 25 procent som läggs på summan av kostnaden för el, transport av el och energiskatt på el. Moms betalas både till elhandelsföretagen och till elnätsföretagen. Moms på energiskatten på el debiteras av Mjölby kraftnät AB.

Avgifter till staten består av elsäkerhets-, nätövervaknings- och beredskapsavgifter på totalt 67,2 kronor per år* (källa: Elsäkerhetsverket).

*Avser gällande skatt- och avgiftsnivå per januari 2021.

För kunder med effekttariff

För våra kunder med effekttariff betalar man för den eleffekt, mätt i kW, som man abonnerar på. När Mjölby kraftnät tar över skattskyldigheten kommer ni som alla andra kunder betala energiskatt för använd el, mätt i kWh. Energiskatten betalas därmed utifrån mängden använd el, mätt i kWh, oavsett hur kostnaden för elnätsabonnemanget beräknas.

Vad är energiskatt?

Energiskatt är en svensk punktskatt som tas ut på elkraft, på bränslen som används för motordrift och för vissa bränslen som används för uppvärmning. Energiskatten är främst en fiskal skatt, dvs. syftet är inte enbart att styra energianvändningen, utan skatten utgör också en viktig intäktspost i statsbudgeten.

För dig som producerar el finns mer att läsa på  Skatteverket.

Hjälpte denna information dig? Nej