Prislista elnät

Innehållsförteckning:

Förklaring till prissättning av elkostnaderna

Förhandsreglering av elnätsavgifter - Elmarknadsinspektionen

Prislista 2021


Elproduktion


 Priser 2020


 

Dina elkostnader består av tre delar:

 • Kostnaden för den el du använder, som du betalar till ditt elhandelsföretag.
 • Kostnad för transport av elen till hemmet, som betalas till elnätsföretaget.
 • Kostnad för skatter och avgifter till staten. Se närmare förklaring här nedan.

Skatterna består av energiskatt på el som för de flesta i Sverige är 35,6 öre per kilowattimme (kWh). Moms med 25 procent läggs på summan av kostnaden för el, transport av el och energiskatt på el. Moms betalas både till elhandelsföretagen och till elnätsföretagen. 

Avgifter till staten består av elsäkerhets-, nätövervaknings- och elberedskapsavgift på totalt 67,2 kronor inkl. moms per år (källa: Elsäkerhetsverket). Avgiften ingår i den fasta årsavgiften.

Om du vill veta mer om energiskatten på el i Sverige hänvisar vi dig till Skatteverket. 

Förhandsreglering av elnätsavgifter

Du betalar en avgift till oss som elnätsföretag för att elen ska komma hem till dig. Elnätsverksamheten är ett monopol. Det innebär bland annat att Energimarknadsinspektionen (Ei) övervakar oss för att exempelvis se till att kostnaderna för elnäten är skäliga.

Riksdagen har beslutat att elnätsföretagens avgifter ska granskas i förväg. Målsättningen är att skapa långsiktigt stabila och förutsägbara avgifter samtidigt som elnätet kan förnyas, byggas ut och anpassas till målen om förnybar elproduktion.

Intäktsram fastställs fyra år framåt

Förhandsregleringen innebär att Ei ska fastställa en intäktsram för vart och ett av elnätsföretagen för en fyraårsperiod. Intäktsramen ska täcka elnätsföretagens kostnader för verksamheten och ge en rimlig avkastning till ägarna.


 

Prislista 2021

Priserna nedan gäller från och med 2021-01-01 och tills vidare för löpande eldistributionstjänster från Mjölby Kraftnät AB. Mjölby Kraftnät AB tillämpar de allmänna avtalsvillkoren för nätanslutning och överföring av el, NÄT2012 K (rev2) (konsument), NÄT2012 N (rev) (näringsidkare) samt NÄT 2012 H (rev).

Säkringskunder

Årlig abonnemangsavgift 

 
Mätarsäkring Säkringsavgift
kr/år exkl moms
Säkringsavgift
kr/år inkl moms
16 A lägenhet 1 037 1 296
16 A 1 972 2 465
20 A 2 789 3 486
25 A 3 468 4 335
35 A 4 980 6 225
50 A 6 984 8 730
63 A 8 752 10 940
80 A 11 183 13 979
100  A 14 512 18 140

Rörlig elöverföringsavgift och energiskatt

  öre/kWh
exkl moms
öre/kWh
inkl moms
Elöverföringsavgift 24,32 30,40
Energiskatt 35,60 44,50
Summa 59,92 74,90

 

Effektabonnemang

  Högspänning Högspänning Lågspänning Lågspänning
Elnätstariff Nät F3 Nät N3 Nät F4 Nät N4
Leveransspänning 10-20 kV 10-20 kV 0,4 kV 0,4 kV
Fast avgift kr/år 17 418 17 418 12 034 12 034
Abonnemangsavgift kr/kW, år 247 438 228 424
Elöverföringsavgift öre/kWh 15,0 8,8 19,2 11,5
Energiskatt 35,6 35,6 35,6 35,6
Summa elöverföringsavgift
och energiskatt
50,6 44,4 54,8 47,1

 Nätvillkor för elnätsavtal, Högspänning

Avgifterna för överföring beräknas kalenderårsvis. Alla priser och avgifter är exkl moms.

A. Avgifter N 3 F 3
1. Fast elnätsavgift 17 418 kr 17 418 kr
2. Abonnemangsavgift 438 kr/kW 247 kr/kW
3. Elöverföringsavgift 8,8 öre/kWh 15,0 öre/kWh
4. Energiskatt * 35,6 öre/kWh 35,6 öre/kWh
  Summa elöverföringsavgift och energiskatt 44,4 öre/kWh 50,6 öre/kWh

* Avser gällande energiskatt- och avgiftsnivå per januari 2021.

Tillämpningsbestämmelser

 1. Abonnemangsavgift baseras på abonnerad effekt och faktureras med en tolftedel varje månad.
 2. Reaktivt effektuttag räknat i kVAr får uppgå till högst 50% av abonnerad effekt i kW. Inom denna gräns utgår ingen avgift för reaktiv effekt. Uttag beräknas på högsta värdet under året.
 3. Fakturering sker månadsvis enligt:
  • Fast elnätsavgift faktureras med 1/12 av årsavgiften
  • Abonnemangsavgift faktureras med 1/12 av årsavgiften
  • Elöverföringsavgift faktureras efter uttagen energi under månaden
 4. Vid uttag av aktiv effekt över den abonnerade effekten faktureras ett tillägg på 100% av abonnemangsavgiften för den överskjutande delen. Överuttaget beräknas på högsta värdet under året och avgiftern debiteras på fakturan som avser december månad, alternativt vid slutdebitering.
 5. Vid uttag av reaktiv effekt över tillåten gräns faktureras 100 kr/kVAr för den överskjutande delen. Överuttaget beräknas på högsta värdet under året och avgiften debiteras på fakturan som avser december månad, alternativt vid slutdebitering.
 6. Engångsavgifter tillämpas vid höjning av abonnerad effekt. Denna avgift är baserad på verklig kostnad.
 7. I den fasta delen ingår bl. a. elsäkerhetsavgift, elnätsövervvakningsavgift och elberedskapsavgift.

Nätvillkor för elnätsavtal, Lågspänning

Avgifterna för överföring beräknas kalenderårsvis. Alla priser är och avgifter är exkl moms.

A. Avgifter N 4 F4
1. Fast elnätsavgift 12 034 kr 12 034 kr
2. Abonnemangsavgift 424 kr/kW 228 kr/kW
3. Elöverföringsavgift 11,5 öre/kWh 19,2 öre/kWh
4. Energiskatt* 35,6 öre/kWh 35,6 öre/kWh
  Summa elöverföringsavgift och energiskatt 47,1 öre/kWh 54,8 öre/kWh

*Avser gällande energiskatt- och avgiftsnivå per januari 2021

Tillämpningsbestämmelser

 1. Abonnemangsavgift baseras på abonnerad effekt och faktureras med en tolftedel varje månad.
 2. Reaktivt effektuttag räknat i kVAr får uppgå till högst 50% av abonnerad effekt i kW. Inom denna gräns utgår ingen avgift för reaktiv effekt. Uttag beräknas på högsta värdet under året.
 3. Fakturering sker månadsvis enligt:
  • Fast elnätsavgift faktureras med 1/12 av årsavgiften
  • Abonnemangsavgift faktureras med 1/12 av årsavgiften
  • Elöverföringsavgift faktureras efter uttagen energi under månaden
 4. Vid uttag av aktiv effekt över den abonnerade effekten faktureras ett tillägg på 100% av abonnemangsavgiften för den överskjutande delen. Överuttaget beräknas på högsta värdet under året och avgiftern debiteras på fakturan som avser december månad, alternativt vid slutdebitering.
 5. Vid uttag av reaktiv effekt över tillåten gräns faktureras 100 kr/kVAr för den överskjutande delen. Överuttaget beräknas på högsta värdet under året och avgiften debiteras på fakturan som avser december månad, alternativt vid slutdebitering.
 6. Engångsavgifter tillämpas vid höjning av abonnerad effekt. Denna avgift är baserad på verklig kostnad.
 7. I den fasta delen ingår bl. a. elsäkerhetsavgift, elnätsövervvakningsavgift och elberedskapsavgift.

 

Tillfälliga elanslutningar

Prislistan gäller från 2021-01-01 för anslutning av tillfälliga anläggningar och leveranser på byggplatser, marknader eller liknande när inkoppling sker direkt i befintligt lågspänningsnät. I priset ingår även bortkoppling av tillfälliga anläggningar. 

Årlig abonnemangsavgift

Mätarsäkring Säkringsavgift
kr/år exkl moms
Säkringsavgift
kr/år inkl moms
25 A 4 056 5 069
63 A 10 419  13 024
125 A 21 838  27 298
160 A 27 571  34 464
200 A 36 730 45 912
250 A 44 029 55 036

 Rörlig elöverföringsavgift och energiskatt

  öre/kWh
exkl moms
öre/kWh
inkl moms
Elöverföringsavgift 51,94 64,92
Energiskatt 35,60 44,50
Summa 87,54 109,42

 

Elproduktion

Mikroproduktion

Gäller för effektinmatning på max 43,5 kW och en mätarsäkring på max 63A.

Avgifter och ersättning för inmatning
Avgift = betalning till elnätsägaren
Ersättning = ersättning från elnätsägaren

  exkl moms inkl moms
Fast avgift
Någon fast avgift för inmatningen
får inte tas ut enligt ellagen.
0 kr/år 0 kr/år
Energiersättning 1,00 öre/kWh 1,25 öre/kWh

Avgifter för konsumtionsabonnemang samma som ordinarie abonnemangsavgift säkringskunder.

Småskalig elproduktion

Gäller för effektinmatning från 43,5 kW upp till 1 500 kW och en mätarsäkring på 80A eller större.

Avgifter och ersättning för inmatning exkl moms
Avgift = betalning till elnätsägaren
Ersättning = ersättning från elnätsägaren

Produktionsabonnemang

Säkring
80 - 100A

Lågspänning
0,4kV
Högspänning
10-20 kV
Fast avgift * 0 kr/år 0 kr/år 0 kr/år
Mätavgift ** 1 200 kr/år 3 500 kr/år 4 200 kr/år
Effektersättning HL - Vattenkraft - 4,00 öre/kW 4,00 öre/kW
Energiersättning 0,75 öre/kWh 0,75 öre/kWh 0,75 öre/kWh

 * Någon fast avgift för inmatningen tas inte ut i de fall det samtidigt finns ett konsumtionsabonnemang i leveranspunkten. (Avgiften är jämförbar med "Årlig abonnemangsavgift" på konsumtionsabonnemanget.)
** En årlig avgift för mätning, beräkning och rapportering kopplad till produktionsabonnemanget.

Storskalig elproduktion

Gäller för effektinmatning över 1 500 kW på högspänningsnätet.

Avgifter och ersättning för inmatning exkl moms
Avgift = betalning till elnätsägaren
Ersättning = ersättning från elnätsägaren

  HSP
10-20 kV
Fast avgift * 0 kr/år
Effektavgift 100 kr/kW, år
Effektersättning HL - Vattenkraft 4,00 öre/kWh
Energiersättning 0,75 öre/kWh

* Någon fast avgift för inmatningen tas inte ut i de fall det samtidigt finns ett konsumtionsabonnemang i leveranspunkten. Om det inte finns något konsumtionsabonnemang i leveranspunkten så utgår en fast årlig kostnad på 9 900 kr/år.

Avgifter för konsumtion exkl moms

  HSP 10-20 kV
  N3 F3
Fast avgift 17 418 kr/år 17 418 kr/år
Effektavgift 438 kr/kW, år 247 kr/kW, år
Överföringsavgift 8,8 öre/kWh 15,0 öre/kWh

Denna tariff är samma som den ordinarie effekttariffen.
Maximal effektförbrukning för ett 2MW-aggregat ligger på uppskattningsvis 35 kW.


Prislistor 2020

Prislistorna nedan gällde 2020-01-01 - 2020-12-31

Elnät- Konsumenter och näringsidkare (pdf)

Tillfälliga abonnemang - vid byggen, marknader etc. (pdf)

Effektabonnemang - tillhörande nätvillkor för Högspänning (pdf) respektive Lågspänning (pdf)

Folder nättarriffer 2020 (pdf)

Elproduktion

Prislista mikroproduktion (pdf), Småskalig elproduktion (pdf) och storskalig elproduktion (pdf)

Som konsument och näringsidkare berörs du främst av prislistan Elnät. Där kan du läsa hur stor din elnätsavgift är beroende på storleken på huvudsäkringen i din bostad.

 

Hjälpte denna information dig? Nej