Konsumenträtt

Vi vill att du ska vara nöjd med att vara kund hos oss. Därför är det viktigt att du hör av dig till oss om något inte fungerar som det ska. Kontakta i första hand vår kundservice, telefonnummer 0142-855 85. Du kan även kontakta oss via e-post kundservice@mse.se

Dina rättigheter som Konsument regleras  bl.a. i  Ellagen (11 kap.) och i branschens Allmänna Avtalsvillkor NÄT 2012 K (rev 2). De finns till för att hjälpa dig som enskild konsument. Följ länk nedan: Konsumentens rättigheter enligt ellagen 11 kap 18 § 

Dina rättigheter som Konsument för leverans av fjärrvärme regleras i branchens allmänna avtalsvillkor.

Reklamationshantering

Prövning av ett ärende, om du fortfarande inte är nöjd med det svar som vår kundservice har lämnat kan du skriftligen kontakta oss så prövar vi ditt ärende igen. Kontakta oss via post på nedanstående adress eller via e-post kundservice@mse.se

Mjölby Kraftnät AB
Box 510
595 29 Mjölby

Hjälp med tvistlösning via externa rådgivare och myndigheter

Allmänna reklamationsnämnden

Om du inte är nöjd med vårt beslut kan du få ärendet prövat av Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN är en myndighet som opartiskt och utan avgift för parterna prövar konsumenttvister. Anmälan kan göras av en enskild konsument som har en tvist med en näringsidkare om köp av en vara eller tjänst. 

Mer information finner du på www.arn.se

Allmänna reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm

Energimarknadsinspektionen

Energimarknadsinspektionen (EI) är tillsynsmyndighet över energimarknaderna. Du kan vända dig till EI för prövning av villkor och pris för anslutning till det koncessionspliktiga elnätet. Du kan även kontakta EI om du har synpunkter och klagomål gällande elnätspriser, anslutningsavgifter och leveranskvalitet i elnätet. EI reglerar också den intäktsram som elnätsföretagen får ha.

Läs mer på www.ei.se.

Övervakningsplan

Varje år tar vi fram en så kallad övervakningsplan. Övervakningsplanens syfte är att säkerställa att elnätsföretag, i det här fallet Mjölby Kraftnät AB (MSE elnät) och MSE, inser vikten av att agera objektivt och inte gynna någon aktör på marknaden på ett olämpligt sätt.

Varje år ska vi även rapportera de åtgärder som utförts enligt övervakningsplanen. Den årliga rapporten skickas till Energimarknadsinspektionen och för den som är intresserad finns den även att ladda ner här: 

Årsrapport om åtgärder enligt övervakningsplan 2019

Konsumenternas energimarknadsbyrå

Konsumenternas energimarknadsbyrå är en självständig byrå som kostnadsfritt informerar och ger råd och vägledning i frågor som rör el, fjärrvärme och gas.  

Läs mer på www.energimarknadsbyran.se 

Energieffektiviseringsåtgärder

För oberoende användarrådgivning, avseende råd om tillgängliga energieffektiviseringsåtgärder och jämförelseprofiler, har du som kund möjlighet att få råd och stöd via nedanstående informationskanaler.

Energi och Klimatrådgivningen, Mjölby Kommun
Tel: 0142-857 58
www.mjolby.se

Statens Energimyndighets webbplats
www.energimyndigheten.se

Kontroll av kundmätare

Att det är fel på din elmätare är väldigt sällsynt. Alla kundmätare måste uppfylla vissa standader och går därmed igenom många tester. Den vanligaste anledningen till att vi byter en mätare är på grund av stickprovskontroller eller kommunikationsproblem. Har du trots detta misstankar om att det är fel på din mätare måste du som kund inkomma med en begäran av mätar-kontroll.

För att inkomma med din begäran fyller du i denna blankett och skickar till:
Mjölby-Svartådalen Energi AB
Box 510, 595 29 Mjölby

Hjälpte denna information dig? Nej