Projektör och entreprenörer tittar på ritning vid grävarbete

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet innebär långsiktighet. Koncernen har en god ekonomi och vi levererar resultat som går i linje med ägardirektiven. Ett bra resultat ger oss möjligheten att fortsätta vara innovativa och ser till att vi kan utföra vårt uppdrag på ett bra sätt, både nu och i framtiden.

Vindkraftverk mot en blå himmel på slätten i Mjölby

Investeringar för hållbar utveckling

Ett sätt att bidra till hållbar utveckling är att investera i ny teknik, så att vi kan möta behov och krav på verksamheten även i framtiden. Ett annat är att utveckla den befintliga infrastrukturen, så att vi kan fortsätta driva verksamheten med fokus på miljö, kvalitet, säkerhet och tillgänglighet. När vi tar beslut om framtida investeringar beräknar vi också deras påverkan på klimatet. Beräkningarna gör vi utifrån ett globalt perspektiv, eftersom det vi gör lokalt påverkar klimatet globalt.

Exempel på investeringar vi gjort

År 2014/2015 byggde vi Mjölby kraftvärmeverk på Sörby industriområde. Det är ett biobränsleeldat kraftvärmeverk som utöver att möta behovet av ny fjärrvärmekapacitet också minskar användningen av fossila bränslen.

Den 1 februari 2021 sattes de första spadtagen i jorden för att påbörja byggnationen av en cirka elva kilometer lång fjärrvärmeledning från Mjölby till Väderstad. Den 15 december invigdes ledningen och förser sen dess fjärrvärmekunder i Väderstad med resurseffektiv fjärrvärme. I området finns cirka 65 kunder, varav den största kunden är Väderstad AB som står för drygt halva förbrukningen.

Innan den nya ledningen togs i drift producerades fjärrvärmen i Väderstad av en privat aktör i en anläggning som eldade med halm. Värmeleverantören sade upp avtalet från och med oktober 2022 och för att säkerställa framtidleverans av fjärrvärme till kunder i Väderstad påbörjades byggnationen med en överföringsledning som för ihop städerna via fjärrvärmenätet. Den nya fjärrvärmeledningen medför dessutom att det inte längre luktar rök i området från de tidigare pannorna som eldades med halm.

Strömavbrott på landsbygden beror ofta på att träd fallit på luftledningar vid exempelvis storm. För att motverka att det sker kan man i stället gräva ner kablarna i marken. Det har vi gjort i Mjölby, där cirka 95,8 procent av elnätet idag är markbundet. Målet är att alla våra luftledningar ska ersättas med markbundna kablar år 2025. Detta gör vi för att göra elförsörjningen ännu mer leveranssäker och hållbar.

Vi har länge varit engagerade i förnybar elproduktion och vill vara med och bidra till 100 procent förnybar elproduktion år 2040. Vi tycker lokalt producerad energi är en viktig del i vårt uppdrag att skapa en långsiktigt hållbar energiförsörjning i Mjölbyregionen.

I det lokala elnätet i Mjölby finns det idag 49 stycken vindkraftverk som tillsammans producerar cirka 124 GWh förnybar el per år. Vi är delägare i elva av dessa och vår andel producerad energi är 24 GWh förnybar el per år. Det kan förse cirka 4 500 normalstora villor med hushållsel.

För att motverka digitalt utanförskap arbetar moderbolaget Tekniska verkens dotterbolag Utsikt Bredband fortsatt för att bygga ut fibernätet på landsbygden. Regeringens vision är att alla i Sverige ska vara helt uppkopplade år 2025. Tillgång till en bra uppkoppling skapar förutsättningar för att bo och verka i hela landet, samt driver tillväxt och innovativ produktion. Till 2020 fanns ett nationellt delmål som sa att 95 procent av alla hushåll och företag borde ha tillgång till bredband. I Mjölby kommun har vi inte nått hela vägen, här har 89,9 procent tillgång till bredband via fiber. En av anledningarna till detta är att Mjölby kommun till stor del består av landsbygd som gör att det tar längre tid för oss att bygga ut fiber, jämfört med Linköping där många bor i tätort.

För att motverka digitalt utanförskap fortsätter Utsikt Bredband utbyggnaden av bredband i glesbebyggda områden. Under 2022 har totalt 3 100 hushåll anslutits, varav 800 på landsbygden i Mjölby och Linköping. Bland annat fortsätter fibernätet att utökas till Skänninge, Öjebro, Mantorp och Väderstad-Hogstad.

Montör visar kund elmätare

Prisvärt enligt Nils Holgersson-undersökningen

Koncernens totala pris på elnät, fjärrvärme, vatten och avlopp och hämtning av hushållsavfall i våra orter ligger under genomsnittet i Sverige. Det framgår av Nils Holgersson-undersökningen, som organisationen Nils Holgersson-gruppen gör varje år. Där jämför de avgifter och taxor för ett fiktivt flerbostadshus som de flyttar mellan landets samtliga kommuner. Mjölby ligger på plats 64 av 290 kommuner i Sverige, där plats 1 har lägst pris och plats 290 har högst pris.

Enligt våra ägardirektiv ska vi eftersträva att priser på våra varor och tjänster ligger under genomsnittet i Sverige. Vi ska också utforma våra prismodeller så att de bidrar till att vi använda energi och resurser på ett effektivt sätt. Syftet är att det ska vara attraktivt att bo och leva i regionen, så att fler vill flytta hit och etablera sig här.

Prisförändring i procent för ett typiskt flerbostadshus i Sverige mellan 2022-2023

Ort El % Fjärrvärme %
Mjölby  +16,1  +3,2

Jämförelsen i tabellen avser kostnader för ett typiskt flerbostadshus i Sverige, och är inte MSE:s verkliga prisökningar. Tabellen jämför priset mot förra årets siffror i undersökningen för respektive ort.

För dig som vill läsa mer

På vår koncernwebbplats tekniskaverken.se hittar du mer information om hur koncernen jobbar med ekonomisk hållbarhet.