Rapporter

Vi redovisar vårt arbete med hållbarhet på flera olika sätt inom Tekniska verken-koncernen som vi är en del av. Här har vi samlat koncernens års- och hållbarhetsredovisning och klimatbokslut samt fakta och statistik från vår energiproduktions miljöpåverkan.

Års- och hållbarhetsredovisning

I års- och hållbarhetsredovisningen läser du om vad vi inom koncernen gjort inom ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet det senaste året.

Klimatbokslut för koncernens utsläpp av växthusgaser

Varje år tar ett oberoende konsultbolag fram ett klimatbokslut för vår verksamhet. Läs om Tekniska verken-koncernens direkta, indirekta och undvikna utsläpp av växthusgaser.

Miljövärden för fjärrvärme

Varje år följer vi upp utsläppen från våra fjärrvärmenät och redovisar miljövärden som bränsle- och produktionsmix, resursanvändning, koldioxidvärden och förnybarhet för produktionen.

För dig som vill läsa mer

På vår koncernwebbplats tekniskaverken.se hittar du alla våra rapporter och redovisningar.