Elnätets framtid och utmaningar

Framtiden väntar inte

För att vi ska kunna fortsätta att utveckla vårt samhälle och fortsätta ställa om till förnybar energi är ett fungerande elnät en viktig byggsten. Investeringar för att framtidssäkra, underhålla och förbättrar det är nödvändiga. Vi arbetar ständigt med att öka kapaciteten, försöker förebygga framtida problem samt ta fram lösningar på potentiella utmaningar. Vi arbetar aktivt för att alla våra cirka 12 500 kunder alltid ska ha tillgång till el – varje dag, dygnet runt.

Som elnätsägare lägger vi just nu mycket resurser, tid och energi på att utveckla och ställa om vårt elsystem i tid för att möta framtidens behov. Vi behöver trygga kapaciteten i elnätet och samtidigt ta hänsyn till vårt klimat. Ett väl utbyggt och fungerande elnät är också en förutsättning för transportsektorns elektrifiering, utbyggnaden av förnybar elproduktion och energiomställningen i industrin och samhället i stort.

Genom att ta fram scenarier över det framtida elbehovet, och använda olika beräkningsmodeller, kan vi planera för hur vi behöver förstärka kapaciteten i våra nät. Vi har hittills inte haft några problem med otillräcklig kapacitet i vårt lokala elnät. Vi följer därmed aktivt utvecklingen inom energi- och transportbranschen, samtidigt som vi kontinuerligt förstärker vår egen kapacitet. På så sätt förbereder vi våra elnät för framtiden.

Effekt- och kapacitetsbrist

I takt med att samhället elektrifieras alltmer ställs nya och höga krav på att elnätet måste klara av väder, vind och en ökad elförbrukning. Det gör att vi som elnätsföretag aktivt behöver förändra och förnya elnätet för att leva upp till de krav och förväntningar som kunder och framtiden ställer på oss. En del i detta arbete är att vi bland annat behöver arbeta för att motverka kapacitetsbristen.

På Tekniska verkens webbsida kan du läsa mer om hur vi i koncernen arbetar mot effekt- och kapacitetsbristen.

Investeringar

Hela tiden, året om, underhåller, förbättrar och bygger vi ut elnätet för att göra det mer effektivt, driftsäkert samt att det ska klara av att förse alla med den el som vi behöver.

Under 2022 investerar vi totalt cirka 22 miljoner kronor i vårt elnät.

  • Cirka 18 miljoner investeras i att förnya och förstärka elnätet.
  • Cirka 4 miljoner investeras i att förtäta befintliga områden och för att ansluta nya kunder.

Utbyggnad och förbättring

Alla de investeringar vi gör hjälper oss att klara av den ökade elektrifieringen och omställningen till mer förnybar el från sol- och vindkraft i nätet. Det ligger även till grund för att vi ska kunna underhålla och bygga ut det elnät vi har idag för att klara av tillväxt i Mjölby.

Här har vi samlat några exempel på arbeten vi har utfört och kommer att göra framöver för att förbättra och utveckla våra elnät.