Avbrottsersättning

Avbrottsersättning och ersättning för skada. Om ett avbrott inträffar och varar mer än tolv timmar har du rätt till ersättning.

Vi har en mycket hög leveranssäkerhet i elnätet på 99,98 procent, men ibland händer det att det blir strömavbrott. En del avbrott är planerade och nödvändiga för att vi ska kunna genomföra underhållsarbeten och ombyggnader i elnätet.
Vid planerade avbrott meddelar vi detta i förväg till dig som kund, där vi talar om när avbrottet kommer att äga rum och hur länge det beräknas pågå.


Avbrottsersättning

Om ett oplanerat avbrott inträffar (på en fas eller flera) och varar minst tolv timmar i följd har du enligt ellagen rätt till avbrottsersättning. Ersättningen är då 12,5 % av den beräknade årliga nätkostnaden, dock minst 1 000 kr.
Storleken på ersättningen ökar i trappsteg med 25 procentenheter, eller minst 1 000 kr, per varje påbörjad 24-timmarsperiod enligt tabellen nedan och så vidare upp till 300 % av den beräknade årliga nätkostnaden, som är den maximala ersättningen.

Avbrottsperiod i timmar​                Ersättning i procent                        Minibelopp i kronor
​12-24 timmar​ ​                          12,5 % av beräknad årlig nätkostnad ​        1 000 kr
​24-48 timmar ​                          37,5 % av beräknad årlig nätkostnad         ​2 000 kr
​48-72 timmar ​                          62,5 % av beräknad årlig nätkostnad ​        3 000 kr
​72-96 timmar ​                          87,5 % av beräknad årlig nätkostnad ​        4 000 kr

Avbrottet anses avslutat när du haft ström oavbrutet under två timmar.

Hur får jag ersättningen och när?

Vi ska betala avbrottsersättningen till dig utan oskäligt dröjsmål och aldrig senare än sex månader, räknat från utgången av den månad då vi fick eller borde ha fått kännedom om avbrottet. Om du trots ovanstående inte har fått avbrottsersättning och inte har gjort anspråk på ersättning från oss, inom två år från det att avbrottet upphörde, förlorar du rätten till ersättning. Om ersättningen inte betalas ut av oss i rätt tid till dig, är vi skyldiga att betala Ränta (enligt 6 § räntelagen 1975:635).
Du behöver normalt inte ansöka om avbrottsersättning, pengarna utbetalas automatiskt inom sex månader. Om du inom denna period ändå inte har fått någon ersättning ber vi dig att kontakta oss.

Eventuell Jämkning

Avbrottsersättningen kan jämkas (sänkas) om skyldigheten att betala är oskäligt ekonomiskt betungande för elnätsföretaget, eller om överföringen av el har behövt försenas för att inte utsätta elnätsföretagets arbetstagare för betydande risker.
Det är elnätsföretaget som mot bakgrund av ovanstående beslutar om jämkning skall ske.
Finns det undantag från rätten till ersättning
Ja det finns det.
1) om avbrottet beror på din försummelse,
2) om elen bryts på grund av säkerhetsskäl eller för att bevara god drift- och leveranssäkerhet,
3) om avbrottet beror på ett hinder utanför vår kontroll, som vi skäligen inte kunde förväntas ha räknat med och vars följder vi inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, eller att avbrottet beror på ett fel i ett nät med en spänning på 220 kilovolt eller mer.
Vägledning och möjlighet att pröva
För att få vägledning om exempelvis jämkning av avbrottsersättning eller om undantag kan tillämpas gäller kan elanvändare vända sig till exempelvis Konsumenternas Elrådgivningsbyrå eller till kommunal konsumentvägledare. Om elanvändaren vill få ett beslut om avbrottsersättning prövat kan denne vända sig till Allmänna reklamationsnämnden eller till allmän domstol.
Läs mer om villkoren för ersättning i de allmänna avtalsvillkoren.

Ersättning för skada (skadestånd)

Du kan också som elanvändare vara berättigad till skadestånd oberoende av elavbrottets längd. Rätten till ersättning regleras särskilt för Konsumenter (läs nedan) och i de Allmänna avtalsvillkoren NÄT 2012 N (rev) för övriga elanvändare. Avbrottsersättning enligt ovan avräknas från skadestånd.
Du är också som kund skyldig att vidta skäliga åtgärder för att begränsa din skada. Några exempel på detta kan vara att:
• Hålla kyl- och frysskåp stängda.
• Elda i huset om möjligheten finns.
• Använd UPS (avbrottsfri kraftförsörjning) för viktiga dataanläggningar samt spara data med visst intervall.
• Använd CE-märkta produkter.
• Använd motorskydd på elmotorer, pumpar och liknande maskiner.
Undantag
Skadestånd utgår inte om elnätsföretaget visar att avbrottet beror på ett hinder utanför företagets kontroll som företaget inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars följder företaget inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.
Vägledning och möjlighet att pröva
För att få vägledning om exempelvis jämkning av skadestånd eller om undantag gäller kan ni vända er till Konsumenternas Elrådgivningsbyrå eller till kommunal konsumentvägledare.
Om ni vill få beslutet prövat kan ni vända er till Allmänna reklamationsnämnden eller till allmän domstol.
Läs mer om villkoren för ersättning i de allmänna avtalsvillkoren.

Kompletterande information om ersättning för skada (skadestånd) till Konsument
Ellag (1997:857) 11 kap
Avbrytande av överföring av el av elsäkerhetsskäl m.m.
7 § Innehavaren av nätkoncession får avbryta överföringen av el för att vidta åtgärder som är motiverade av elsäkerhetsskäl eller för att upprätthålla en god drift- och leveranssäkerhet. Avbrottet får inte i något fall pågå längre än åtgärden kräver.
Om innehavaren av nätkoncession kan förutse annat än kortvariga avbrott i överföringen, skall konsumenten underrättas i god tid före avbrottet. Konsumenten skall underrättas personligen eller, om det är lämpligt, genom anslag.
Skadestånd vid avbruten överföring av el
8 § Avbryts överföringen av el på grund av konsumentens försummelse utan att förutsättningarna i 3 och 4 §§ är uppfyllda, har konsumenten rätt till ersättning för skada av nätkoncessionshavaren.
Har överföringen av el avbrutits på begäran av elleverantören, skall denne, i stället för koncessionshavaren, ersätta konsumenten för den uppkomna skadan.
9 § Om innehavaren av nätkoncession inte har underrättat konsumenten enligt 7 § andra stycket, har konsumenten rätt till ersättning för skada av koncessionshavaren.
10 § Om överföringen av el avbryts utan att det beror på konsumentens försummelse och utan att det finns rätt att avbryta överföringen enligt 7 § första stycket, har konsumenten rätt till ersättning för skada av nätkoncessionshavaren om inte denne visar att avbrottet beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.
Beror avbrottet på någon som koncessionshavaren har anlitat för att utföra underhåll, reparation eller liknande arbete, är koncessionshavaren fri från skadeståndsskyldighet endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt första stycket.
11 § Skadestånd enligt 8–10 §§ omfattar ersättning för utgifter och inkomstbortfall samt annan förlust på grund av avbrottet.
Om skyldigheten att utge skadestånd skulle vara oskäligt betungande med hänsyn till den skadeståndsskyldiges ekonomiska förhållanden, kan skadeståndet jämkas efter vad som är skäligt. Vid bedömningen skall även beaktas föreliggande försäkringar och försäkringsmöjligheter, den skadeståndsskyldiges förutsättningar att förutse och hindra skadan samt andra särskilda omständigheter.
12 § Konsumenten skall underrätta motparten om anspråk på ersättning inom två år från det att skadan inträffade. Gör han inte det, har han förlorat sin rätt till ersättning för den uppkomna skadan

Hjälpte denna information dig? Nej