Miljö och kvalitetsledning

Samtliga verksamhetsområden inom Mjölby-Svartådalen Energi AB är kvalitetscertifierade enligt SS-EN ISO 9001:2015 och miljöcertifierade enligt SS-EN ISO 14001:2015.

 

 

Hållbarhetspolicy 

Vi verkar för att du som kund ska uppleva oss som din naturliga partner för produktion, distribution och tjänster för långsiktigt hållbar energiförsörjning och ledningsbunden infrastruktur i Mjölbyregionen. Vi strävar efter att utveckla och erbjuda långsiktiga hållbara tjänster och produkter till kunder och samarbetspartner. Vi är en viktig lokal aktör i omställningen mot en hållbar utveckling. Konkret innebär det att vi tar ett miljöansvar, ett ekonomiskt ansvar och ett socialt ansvar för utvecklingen i regionen. Vi följer gällande lagar och förordningar samt andra krav och betraktar dessa som minimikrav för vår verksamhet.

Miljöansvaret innebär att vi skapar en långsiktigt hållbar energiförsörjning där produktionen så långt som möjligt baseras på förnybara källor från biobränslen, vattenkraft och vindkraft. Vi strävar efter att ta vara på de resurser som finns i regionen som annars skulle gått till spillo, t ex biprodukter från skogen. Vi ska ständigt bli bättre och arbeta aktivt och förebyggande för att minska vår och våra kunders miljöpåverkan.

Ekonomiskt ansvar innebär att vi driver och utvecklar MSE på ett sådant sätt att förutsättningar för framtida investeringar säkerställs till nytta för Mjölbyregionens tillväxt.

Socialt ansvar innebär att vi levererar trygghet och komfort till dig som kund. Vi skapar långsiktiga relationer och partnerskap där vi strävar efter att alla kunder ska känna sig lika viktiga. Vi förbättrar tillväxtmöjligheterna för regionen genom uppbyggnad av en infrastruktur som ger ett effektivt utnyttjande av våra egna och våra samarbetspartners anläggningar.

Kvalitetspolicy

Vårt kvalitetsarbete syftar till att du som kund ska uppleva oss som din naturliga partner för produktion, distribution och tjänster för långsiktigt hållbar energiförsörjning och ledningsbunden infrastruktur i Mjölbyregionen.

Avgörande för kundernas uppfattning om vår kvalitet är, förutom leveranssäkerheten, vår lokala närvaro och hur kontakten med våra medarbetare upplevs. Därför är kunniga och engagerade medarbetare en förutsättning för att såväl nå uppsatta mål som för att ha ett levande arbete med att ständigt utveckla och förbättra företaget.

För oss är kvalitet:

  • Att vi har en hög leveranssäkerhet i våra produkter och tjänster  
  • Att vi alltid bemöter våra kunder på ett professionellt och trevligt sätt
  • Att vi lever upp till avtalade överenskommelser med våra kunder vad gäller leveransernas genomförande och utformning
  • Att god affärsmässighet och kundernas behov är utgångspunkten när vi utvecklar nya produkter och tjänster
  • Att vi genom delaktighet, ansvarstagande och kompetensutveckling ständigt utvecklar vårt kvalitetstänkande

Det är genom vårt gemensamma engagemang och arbete vi skapar det ömsesidiga förtroende med våra kunder som bygger de partnerskap som gör vår verksamhet framgångsrik.

Hjälpte denna information dig? Nej