Vårt miljöarbete

Vi brinner för miljön och arbetar för att skapa en långsiktigt hållbar energiförsörjning i Mjölbyregionen. Vi strävar hela tiden efter att minska vår miljöpåverkan och skapa bra förutsättningar för att våra kunder och partners att kunna minska sina koldioxidutsläpp.

Lokal förnybar energi

Vi producerar lokal förnybar energi från skog, vind och vatten. I våra vind- och vattenkraftverk omvandlar vi energi till el. I Mjölby kraftvärmeverk gör vi både el och fjärrvärme från biobränsle (skogsflis). Vi har även ett antal biobränslepannor där vi omvandlar energi till fjärrvärme för att klara våra kunders värme- och varmvattenbehov under vintertid. I vårt elnät distribueras den lokala elen till våra kunder på ett miljömässigt smart och enkelt sätt.

Totalt sett är vi och våra kunder med och bidrar till minskade koldixidutsläpp både lokalt och globalt. Men det vi gör har ändå en påverkan på miljön och i vår fjärrvärmeproduktion finns en del utsläpp, även om vi till största del producerar fjärrvärme och el på baserat på förnybara bränslen. Fjärrvärmeproduktionen är tillståndspliktig och utsläppen följs upp utifrån gällande tillstånd, lagar och krav. 

Förnybar energiproduktion

Vattenkraft 

Vindkraft 

Kraftvärme (biobränslebaserad)

Miljö- och hållbarhetsredovisning

Från och med 2018 är MSE inkluderat i Tekniska Verkens hållbarhetsredovisning. I vår egen årsredovisning ingår dock även en miljöredovisning.

Tekniska verkens hållbarhetsredovisning 2018

Miljöredovisning 2018

Miljörapporter

Miljörapport för Sörby 2018

Hjälpte denna information dig? Nej