Sponsring

Vår sponsring riktar sig främst till lokal verksamhet inom Mjölby kommun, t ex idrott, kultur och evenemang med tyngdpunkt på ungdomsverksamhet. Verksamheter med politiska eller religiösa undertoner har vi valt att avstå ifrån att sponsra.

Planering och framförhållning anser vi är viktigt för ett lyckat sponsringsarbete. Vi emotser därför ansökningar i god tid för att kunna utvärdera vår eventuella medverkan.

Lägg gärna lite tid på att fundera kring vilka motprestationer du kan erbjuda oss i gentjänst.

Innan du kontaktar oss så ber vi dig läsa Sponsringspolicy MSE-koncernen nedan.

Sponsringspolicy MSE-koncernen

Förord

Såväl idrottsvärlden som företagsvärlden engagerar många människor. Ibland möts dessa världar och kan dra nytta av varandra. Företag kan bli synliga genom duktiga idrottare eller på annat sätt tjäna på att associeras med en viss idrott eller kulturyttring.

På samma sätt kan till exempel en idrottsutövare eller förening behöva företagets ekonomiska resurs för att bedriva sin verksamhet. Detta ömsesidiga behov kan nyttjas till att åstadkomma lyckade samarbeten i sponsringsprojekt. Sponsring är därmed att likna vid en affärs-överenskommelse där det sker ett utbyte av pengar, tjänster och prestationer. Gåvor och välgörenhet är inte förenligt med MSE-koncernens sponsringsverksamhet.

MSE-koncernens sponsring ska vara fördelad över vårt geografiska verksamhetsområde och vara väl balanserad mellan idrott, kultur och evenemang, gärna med tyngdpunkt på ungdomsverksamhet. Verksamheter med politiska eller religiösa undertoner avböjer vi oss från att sponsra. Planering och god framförhållning är en förutsättning för ett lyckat sponsringsarbete.

MSE-koncernens sponsring ska kunna användas i marknadsföring samt vara varumärkesbyggande för företaget.

På så vis bör sponsringsobjekt ligga i linje med MSE-koncernens profil och marknadsföringsstrategi. MSE-koncernen har många kunder och leverantörer och på samma sätt bör sponsringen kännetecknas av "lite till många hellre än mycket till få".

Personal som i sitt jobb träffar affärsöverenskommelser med kunder kan riskera att hamna i situationen att motparten vill ha sponsring eller liknande som motprestation.

Dessa ärenden ska dock inte kopplas ihop. I sådana fall rådgörs med Marknadsansvarig eller VD.

Många vid MSE-koncernen är på sin fritid engagerade i någon fritidssysselsättning. Förfrågningar till företaget via anställda i stil med: ”du kan väl kolla med din arbetsgivare vad han kan ställa upp med” är vanliga och viktiga att kunna hantera. Likaså är det vid sådana tillfällen viktigt att den anställde känner att MSE-koncernen ställer upp.

Vi erbjuder vid sådana tillfällen i första hand reklammaterial i lämplig omfattning. Sponsringsprojekt som initieras av personalen behandlas på samma sätt som externa förfrågningar.

Sponsringspolicy MSE-koncernen

MSE-koncernens sponsring ska kännetecknas av Affärsmässighet, Lokal förankring och Framåtsträvan och innehålla en väl avvägd Motprestation.

Affärsmässighet
Företaget ägnar sig inte åt välgörenhet. Pengar betalas inte ut till motpart utan någon för MSE-koncernen intressant motprestation (se nedan).

Lokal förankring
Företaget har sin huvudsakliga utkomst inom Mjölby Kommun. På samma sätt ska sponsring vara riktad till förmån för detta område och boende där.

Framåtsträvan
Sponsringsobjekt med tydlig fokus på förbättring av vår region och som visar potential för tillväxt framhålls extra. Ungdom är likaså framtiden.

Motprestation
Motprestationer MSE-koncernen erbjuds i ett sponsringsprojekt bör uppfylla något/några av följande krav:

• MSE-koncernen når ut med en tydlig och positiv profilering till en väl definierad målgrupp.

• MSE-koncernen erbjuds aktiviteter som kommer kunder och/eller personalen till godo.

• Sponsringsprojektet ger en positiv mediapublicitet där MSE-koncernens engagemang, profil och budskap framträder tydligt, gärna exklusivt.

Beslutanderätten
Beslutanderätt i sponsringsärenden har Marknadsansvarig och VD. Dessa personer får dock inte fatta sponsringsbeslut där de kan anses jäviga. Sponsringsavtal ska alltid skrivas.

Här kan ni se några av de samarbeten vi valt att medverka.
Sommarmusiken i Gästisparken 
Ett antal lokala idrottsföreningar
Ett antal kulturföreningar
Barncancerfonden

Hjälpte denna information dig? Nej