Priser och avtalsvillkor 2024

Elnätsavgiften är den avgift du betalar till oss för att elen ska komma hem till dig. Bor du i Mjölby kraftnäts elområde är det vi på Mjölby-Svartådalen Energi (MSE) som äger och underhåller elnätsledningarna fram till din fastighet. Elnätsverksamheten är ett monopol, det innebär att vi är de enda som har hand om elnätet i Mjölby. Energimarknadsinspektionen (Ei) övervakar oss för att till exempel se till att våra kostnader för elnätet är rimliga. 

Förhandsreglering av elnätsavgifter

Riksdagen har beslutat att elnätsföretagens avgifter ska granskas i förväg. Alltså finns en begränsning av hur stora intäkter vi får ha. Målet är att skapa långsiktigt stabila och förutsägbara avgifter – samtidigt som elnätet kan förnyas, byggas ut och anpassas till målen om förnybar elproduktion. 

Intäktsram fastställs fyra år framåt

Förhandsregleringen innebär att Energimarknadsinspektionen ska bestämma en intäktsram för alla elnätsföretag för en fyraårsperiod. Intäktsramen ska täcka elnätsföretagens kostnader för verksamheten och ge en rimlig avkastning till ägarna.

Dina elkostnader består av tre delar 

 • Kostnaden för den el du använder, som du betalar till ditt elhandelsföretag.
 • Kostnad för transport av elen hem till dig, som du betalar till ditt elnätsföretag.
 • Kostnad för skatter och avgifter till staten. Vad dessa kostnader består i finns närmare beskrivet under varje abonnemang i prislistan.

 

Mjölby nätområde

Abonnemangspriser 

Prislistan gäller för Mjölby kraftnäts elnätsområde från och med den 1 januari 2024 och tills vidare.  Vi tillämpar branschens allmänna avtalsvillkor för nätanslutning och överföring av el och våra särskilda avtalsvillkor för elnätstjänster, se rubriken “Avtalsvillkor”.

Prislistan gäller för Mjölbys nätområde och priserna presenteras inklusive moms.

Prisdelar 

Med säkringsabonnemang är elnätsavgiften uppdelad i två delar: en fast årsavgift (kr/år) och en rörlig elöverföringsavgift (öre/kWh).

Fast årsavgift 

Din huvudsäkring avgör storleken på årsavgiften. Ändring av huvudsäkring ska göras av behörig  elinstallatör som sedan anmäler ändringen till oss på MSE. Kostnaden står du själv för.

I årsavgiften ingår följande myndighetsavgifter:  

 • elsäkerhetsavgift: 13,88 kronor 

 • nätövervakningsavgift: 5,44 kronor 

 • elberedskapsavgift: 49 kronor. 

  Totalt 68,32 kronor per år inklusive moms.

Rörlig elöverföringsavgift 

Rörlig elöverföringsavgift (öre/kWh) är avgiften du betalar för att elen ska komma hem till dig och betalas i förbrukade kilowattimmar (kWh). Den rörliga elöverföringsavgiften faktureras månadsvis efter avläst förbrukning.

Huvudsäkring Fast avgift, kr/år Rörlig elöverföringsavgift. öre/kWh
16 A, lägenhet 1 460 34,30
16 A 2 780 34,30
20 A 3 930 34,30
25 A 4 880 34,30
35 A 7 010 34,30
50 A 9 840 34,30
63 A 12 330 34,30
80 A 15 750 34,30
100 A 20 440 34,30

Energiskatt tillkommer med 53,5 öre/kWh, inklusive moms. 

Prislistan gäller för Mjölbys nätområde och priserna presenteras exklusive moms.

Prislista lågspänning

Avgifter N4 F4
Fast elnätsavgift 13 560 kr/år 13 560 kr/år
Abonnemangsavgift 478 kr/kW 257 kr/kW
Elöverföringsavgift 12,90 öre/kWh 21,70 öre/kWh

Energiskatt tillkommer med 42,80 öre per kWh exklusive moms.

Prislista högspänning

Avgift N3 F3
Fast elnätsavgift 19 620 kr/år 19 620 kr/år
Abonnemangsavgift 494 kr/kW 278 kr/kW
Elöverföringsavgift 9,90 öre/kWh 16,90 öre/kWh

Energiskatt tillkommer med 42,80 öre per kWh exklusive moms.

Prisdelar 

Med våra effektabonnemang är elnätsavgiften uppdelad i tre delar: en fast årsavgift, en abonnemangsavgift och en rörlig elöverföringsavgift.

Fast årsavgift 

Fast årsavgift (kr/år) betalas uppdelat per månad.

I årsavgiften ingår följande myndighetsavgifter:  

Lågspänning

 • elsäkerhetsavgift, 39,20 kronor 

 • nätövervakningsavgift, 4,35 kronor 

 • elberedskapsavgift, 11,10 kronor.  

Högspänning

 • elsäkerhetsavgift, 905 kronor 

 • nätövervakningsavgift, 870 kronor 

 • elberedskapsavgift, 2 129 kronor.  

Abonnemangsavgift

Abonnemangsavgift baseras på abonnerad effekt och betalas uppdelat per månad.

Rörlig elöverföringsavgift

Rörlig elöverföringsavgift (öre/kWh) är avgiften du betalar för att elen ska komma hem till dig och betalas i förbrukade kilowattimmar (kWh). Den rörliga elöverföringsavgiften faktureras per månad efter avläst förbrukning.

Uttag av reaktiv effekt

Fritt uttag av reaktiv effekt tillåts inom 50 procent av årets högsta uttag av aktiv effekt. Överuttag av reaktiv effekt räknas i kVAr (kilovoltampere reaktiv) och faktureras med 100 kronor per kVAr på fakturan för december, eller på din slutfaktura.

Uttag av aktiv effekt

Vid uttag av aktiv effekt över din abonnerade effekt faktureras du ett tillägg på 100 procent av gällande abonnemangsavgift för den uttagna effekten. Uttag av aktiv effekt beräknas på det högsta värdet under året och faktureras på fakturan för december, eller på din slutfaktura.

Ny anslutning och tillfällig anslutning

Här kan du läsa mer om och se prislista för ny anslutning och tillfällig anslutning i Mjölby kommun.

För prisinformation om ny anslutning i Mjölby kraftnäts nätområde ber vi dig kontakta oss för offert

Prislistan gäller från och med den 1 januari 2024 och tills vidare för anslutning till elnät inom Mjölby nätområde.

Priserna gäller för inkoppling direkt i befintligt lågspänningsnät. I priset ingår även bortkoppling.  En tillfällig anslutning gäller i högst ett år och kan inte omvandlas till en permanent anläggning.

Avgifter

Förutom avgiften för in- och urkoppling faktureras du även för en fast årsavgift för din elanvändning plus den tid du är ansluten, dock minst för en månad. Dessa avgifter faktureras separat. 

Anslutningsavgift

Servissäkring Avgift kr, exklusive moms Avgift kr, inklusive moms
25, 63 A 3 400 4 250
80-125 A 5 100 6 375
> 125 A Enligt offert Enligt offert

Abonnemangsavgifter

Storlek servissäkring Kr/år, exklusive moms Kr/år, inklusive moms
25 A 4 568 5 710
63 A 11 736 14 670
125 A 24 600 30 750
160 A 31 064 38 830
200 A 41 376 51 720
250 A 49 600 62 000

Elöverföringsavgift

  Öre/kWh, exkl. moms Öre/kWh, inkl. moms
Elöverföringsavgift 58,56 73,20
Energiskatt tillkommer med 53,50 öre per kWh inklusive moms och 42,80 öre per kWh exklusive moms.

 

 Vill du veta mer om tillfällig anslutning? 

Vill du beställa tillfällig anslutning? Undrar du vad som kan vara bra att tänka på eller hur det går till steg för steg?

Avtalsvillkor och konsumenträtt

Mjölby kraftnät AB tillämpar de allmänna avtalsvillkoren för nätanslutning och överföring av el.

Vi vill att våra kunder ska vara nöjda med våra produkter och tjänster. Om vi inte har levt upp till dina förväntningar, eller har gjort något fel, är det viktigt att du hör av dig till oss så att vi får en chans att utreda vad som har hänt.