Miljö

Vill du vara en del av den hållbara staden? Ditt val av värmekälla är viktig. Det påverkar både den lokala och den globala miljön. Att välja fjärrvärme som värmekälla ger dig även bättre miljövärden i din redovisning jämfört med många andra alternativ.

I värmenätet som ligger nedgrävt finns hetvatten som ger värme och varmvatten till husen i staden. Till vårt kraftvärmeverk (1) kommer restprodukter från skogen (2) för att eldas och bli till el och värme. Två femtedelar av värmen köper vi in från Tekniska verken i Linköping där värmen mestadels kommer från återvunnen energi (3). Till det lokala nätet i Väderstad köps värmen in från en extern leverantör. Även spillvärme från industrier kan tas in i nätet (4).

Genom att vi producerar el och värme samtidig så använder vi bränslet mer effektivt. En gemensam produktion gör också att vi kan ha effektivare rening, vilket leder till minskade utsläpp av luftföroreningar. Fjärrvärme tillvaratar också resurser som annars skulle gå förlorade, rester från skogen som inte kan återvändas på annat sätt. Fjärrvärmen bidrar alltså till ett mer energieffektivt samhälle, minskade utsläpp och renare luft. Läs gärna mer om hur fjärrvärme produceras här.

I vår Hållbarhetsredovisning kan du läsa mer om fjärrvärme och miljöpåverkan.

Hjälpte denna information dig? Nej